Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Đảng bộ xã Ái Thượng lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ xã Ái Thượng (Bá Thước) đã tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phấn đấu trở thành vùng kinh tế động lực của huyện.