Thủ tục hành chính

Lưu trú và thông báo lưu trú
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận: Phòng làm việc Ban Công an.
b. Thời gian tiếp nhận: Tiếp nhận trực tiếp trong giờ hành chính
Tiếp nhận qua điện thoại từ 7 giờ sáng đến 23 giờ hàng ngày.
c. Trình tự tiếp nhận:
   Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ 14 tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn.
    Người có trách nhiệm thông báo lưu trú kiểm tra các giấy tờ người đến lưu trú xuất trình, kiểm tra tính nội dung và tính hợp lý của giấy tờ để thực hiện việc thông báo lưu trú.
Bước 3. Xử lý hồ sơ
    Khi có người trực tiếp đến đăng ký lưu trú hoặc người có trách nhiệm thông báo lưu trú qua điện thoại. Người tiếp nhận thông báo lưu trú ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.
Bước 4. Trả kết quả
Sau khi thực hiện thông báo lưu trú, công dân được lưu trú trên địa bàn.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Công an; qua điện thoại Công an xã/phường/thị trấn.
3. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
     Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình với người có trách nhiệm thông báo lưu trú một trong các loại giấy tờ sau:
1. Chứng minh nhân dân;
2. Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng;
3. Giấy tờ tuỳ thân có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy tờ do cơ quan cử đi công tác hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, giấy tờ khác chứng minh cá nhân.
Ghi chú: Người có trách nhiệm thông báo lưu trú là: Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết
- Ngay sau khi đến thông báo lưu trú.
- Hoặc ngay sau khi gọi điện thông báo .
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
       Công an xã/ phường/ thị trấn.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Công an xã.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân
                                                                     Tổ chức
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
8. Phí, lệ phí: không  
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  
Ghi Sổ theo dõi đăng ký lưu trú.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
 - Công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.
 - Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 -  Luật cư trú số 81/2006/QH 11ngày 29/11/2006 của Quốc hộikhoá 11;
 - Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP   ngày 25/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú.