Thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt
 
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
    Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp, viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.
Bước 3Xử lý hồ sơ
1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:
   Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.
2. Trường hợp không đủ điều kiện được cấp giấy theo quy định của pháp luật phải thông báo (bằng văn bản) cho công dân biết, nội dung thông báo nêu rõ lý do việc từ chối.
Bước 4. Trả kết quả
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
 - Công dân nộp lệ phí ( việc thu lệ phí thực hiện theo nguyên tắc tài chính).
 - Nhận kết quả (trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại trước khi nhận kết quả).
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
3. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng : 01 bản chính theo mẫu.
2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật: 01 bản chính .
3. Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ : 01 bản chính.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
4. Thời hạn giải quyết : Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 - Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn) - Phụ lụcV (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ).
 - Sơ đồ mặt bằng xây dựng - Phô lôc sè 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) .
8. Phí, lệ phí:
Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ 50.000 đồng.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                 
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính
Điều kiện về thửa đất được cấp giấy phép xây dựng :
1. Đất không có tranh chấp.
2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
3. Trong thời hạn sử dụng đất.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003của Quốc hội khóa 11;
 - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 - Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
 - Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
 - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 - Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh.