Thủ tục hành chính

Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.
 
Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ .

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của công dân:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

1.Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.

Bước 3Trình tự thực hiện .

1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:

 Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

2. Trường hợp không đủ điều kiện được cấp giấy theo quy định của pháp luật phải thông báo (bằng văn bản) cho công dân biết, nội dung thông báo nêu rõ lý do việc từ chối.

Bước 4  . Trả kết quả

a . Địa điểm trả .

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b . Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c . Trình tự trả ..

- Nhận kết quả (trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả)

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng : 01 bản chính

2. Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ:    01  (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí10.000 đồng

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép được gia hạn

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2003.

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10  tháng 02  năm 2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số số 2429 /2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh.