Xã Ái Thượng triển khai phương án sản xuất vụ mùa năm 2024

Ngày 22/05/2024 00:00:00

Trong những ngày cuối tháng 5 này, sau khi thu hoạch xong diện tích cây trồng vụ chiêm xuân; để kịp thời triển khai có hiệu quả phương án sản xuất vụ thu, mùa đảm bảo trong khung thời vụ; cấp ủy, chính quyền xã Ái Thượng đang tập trung chỉ đạo nhân dân ra đồng làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo trồng vụ thu mùa trong khung thời vụ cho phép.

Xã Ái Thượng triển khai phương án sản xuất vụ mùa

Trong những ngày cuối tháng 5 này, sau khi thu hoạch xong diện tích cây trồng vụ chiêm xuân; để kịp thời triển khai có hiệu quả phương án sản xuất vụ thu, mùa đảm bảo trong khung thời vụ; cấp ủy, chính quyền xã Ái Thượng đang tập trung chỉ đạo nhân dân ra đồng làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo trồng vụ thu mùa trong khung thời vụ cho phép.

Theo phương án sản xuất của xã Ái Thượng cho biết, vụ mùa 2024, toàn xã triển khai tổng diện tích gieo trồng dự kiến 233,5 ha, tổng sản lượng lương thực hạt dự kiến 862 tấn. Trong đó cây lúa 130 ha, năng suất dự kiến 58 tạ/ha, sản lượng dự kiến 754 tấn. Cây ngô 30 ha, năng suất 36 tạ/ha, sản lượng 108 tấn. Cây khoai lang 3,5 ha, năng suất 75 tạ/ha, sản lượng 26 tấn. Rau các loại 26 ha, năng suất 106 tạ/ha, sản lượng 275 tấn. Đậu các loại 5 ha, năng suất dự kiến 12 tạ/ha, sản lượng 6 tấn. Cây lạc 4 ha, năng suất 14 tạ/ha, sản lượng 5,6 tấn. Cây trồngy hàng năm khác 35 ha.

Để chỉ đạo nhân dân nhân dân sản xuất vụ mùa hiệu quả xã Ái Thượng đã đề ra các giải pháp cụ thể là tiếp tục thực hiện chuyển dịch mùa vụ, cây trồng theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp, thực hiện tốt quy trình, kỹ thuật thâm canh. Tăng cường công tác thủy lợi và phòng chống lụt bão; công tác bảo vệ thực vật. Triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước về vật tư hàng hóa nông nghiệp và các hoạt động cung ứng dịch vụ sản xuất. Chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên thôn bản thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân cấy hàng rộng, hàng hẹp, chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên xã thường xuyên theo dõi, bám sát đồng ruộng để làm tốt công tác dự tính, dự báo chính xác tình hình phát sinh, phát triển gây hại của sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh có hiệu quả và an toàn, không để sâu, bệnh phát sinh thành dịch gây thiệt hại cho sản xuất vụ mùa; chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp như: giồng, phân bón, chủ động ngồn nước tưới, làm đất gieo mạ và sử dụng các biện pháp phòng chống nắng nóng cho cây mạ để triển khai gieo cấy vụ mùa hết diện tích, đưa sản lượng lương thực toàn xã đạt kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Xã Ái Thượng triển khai phương án sản xuất vụ mùa năm 2024

Đăng lúc: 22/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Trong những ngày cuối tháng 5 này, sau khi thu hoạch xong diện tích cây trồng vụ chiêm xuân; để kịp thời triển khai có hiệu quả phương án sản xuất vụ thu, mùa đảm bảo trong khung thời vụ; cấp ủy, chính quyền xã Ái Thượng đang tập trung chỉ đạo nhân dân ra đồng làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo trồng vụ thu mùa trong khung thời vụ cho phép.

Xã Ái Thượng triển khai phương án sản xuất vụ mùa

Trong những ngày cuối tháng 5 này, sau khi thu hoạch xong diện tích cây trồng vụ chiêm xuân; để kịp thời triển khai có hiệu quả phương án sản xuất vụ thu, mùa đảm bảo trong khung thời vụ; cấp ủy, chính quyền xã Ái Thượng đang tập trung chỉ đạo nhân dân ra đồng làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo trồng vụ thu mùa trong khung thời vụ cho phép.

Theo phương án sản xuất của xã Ái Thượng cho biết, vụ mùa 2024, toàn xã triển khai tổng diện tích gieo trồng dự kiến 233,5 ha, tổng sản lượng lương thực hạt dự kiến 862 tấn. Trong đó cây lúa 130 ha, năng suất dự kiến 58 tạ/ha, sản lượng dự kiến 754 tấn. Cây ngô 30 ha, năng suất 36 tạ/ha, sản lượng 108 tấn. Cây khoai lang 3,5 ha, năng suất 75 tạ/ha, sản lượng 26 tấn. Rau các loại 26 ha, năng suất 106 tạ/ha, sản lượng 275 tấn. Đậu các loại 5 ha, năng suất dự kiến 12 tạ/ha, sản lượng 6 tấn. Cây lạc 4 ha, năng suất 14 tạ/ha, sản lượng 5,6 tấn. Cây trồngy hàng năm khác 35 ha.

Để chỉ đạo nhân dân nhân dân sản xuất vụ mùa hiệu quả xã Ái Thượng đã đề ra các giải pháp cụ thể là tiếp tục thực hiện chuyển dịch mùa vụ, cây trồng theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp, thực hiện tốt quy trình, kỹ thuật thâm canh. Tăng cường công tác thủy lợi và phòng chống lụt bão; công tác bảo vệ thực vật. Triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước về vật tư hàng hóa nông nghiệp và các hoạt động cung ứng dịch vụ sản xuất. Chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên thôn bản thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân cấy hàng rộng, hàng hẹp, chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên xã thường xuyên theo dõi, bám sát đồng ruộng để làm tốt công tác dự tính, dự báo chính xác tình hình phát sinh, phát triển gây hại của sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh có hiệu quả và an toàn, không để sâu, bệnh phát sinh thành dịch gây thiệt hại cho sản xuất vụ mùa; chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp như: giồng, phân bón, chủ động ngồn nước tưới, làm đất gieo mạ và sử dụng các biện pháp phòng chống nắng nóng cho cây mạ để triển khai gieo cấy vụ mùa hết diện tích, đưa sản lượng lương thực toàn xã đạt kế hoạch đề ra trong năm 2024.